La Sénia, 20 de novembre de 2017

Aquest projecte europeu en el qual participen set organitzacions de quatre països, vol fomentar el lideratge professional i l’apoderament de les dones que treballen en els sectors tradicionals mitjançant una capacitació online gratuïta i disponible en diversos idiomes

L'apoderament de les dones a tot el món és una de les revolucions més notables de les últimes dècades: milions de persones que en un altre temps depenien dels homes, han pres el control dels seus propis destins econòmics. 

Avui en dia, les dones constitueixen la majoria dels treballadors professionals en molts països. Només a la Unió Europea, les dones han cobert 6 dels 8 milions dels nous llocs de treball creats des de l'any 2000.

Tot i la tendència general cap a una major igualtat en la societat i en el mercat de treball, els progressos continuen sent lents i encara persisteixen importants diferències entre homes i dones. Només el 21% dels membres de les juntes directives de les 620 companyies més grans d'Europa en 2015 eren dones. Un recent estudi a Espanya demostra que el 82% dels llocs de direcció i el 68% dels comandaments intermedis, segueixen copats per professionals masculins.

Seguint l'estela del compromís estratègic per la igualtat de gènere entre 2016 i 2019 adoptat per la Comissió Europea el 2015, el projecte 'Women in Power' vol esdevenir una eina per donar suport a la igualtat i a l'equilibri de gènere en les juntes directives europees, brindant-los a les dones que treballen en els sectors tradicionals (calçat, tèxtil i fusta) l'oportunitat d'adquirir habilitats i competències que millorin les seves habilitats sectorials i directives, promovent, per tant, la igualtat de gènere i l'avanç de la dona en la societat europea.

'Women in Power' també vol facilitar la participació i l'accés a l'ensenyament mitjançant un curs de capacitació online gratuït i disponible en diversos idiomes. El material formatiu estarà dissenyat per adaptar les necessitats formatives d'un col·lectiu de dones, que sovint compta amb poca preparació en educació secundària i terciària, però que té un coneixement profund sobre les indústries en què treballa.

El projecte està coordinat per AMUEBLA (Agrupació de Fabricants de Mobles de la Regió de Múrcia) i participen set organitzacions europees especialitzades en projectes sectorials i de gènere que contribuiran a alimentar el debat sobre la dona i el lideratge en les indústries tradicionals, així com la necessitat d'educar les dones cap a l'apoderament professional.

Participen en el projecte CENFIM (Clúster del Moble i Centre d'Innovació en Hàbitat), Consorci Campus Iberus, l'Associació de Dones Directives de Malta (WDM), el Centre d'Orientació Professional (JKC) de la Universitat Vytautas Magnus de Lituània, la consultora Inova de Regne Unit i el Clúster del Tèxtil (RTxC) de Romania.

Aquest projecte té una durada prevista de dos anys i compta amb 299.000€ de pressupost finançat per la Comissió Europea mitjançant el programa Erasmus+, on l'objectiu és millorar la qualitat de l'ensenyament a Europa.